JKF Wado-Kai Video Gallery

Sentenashi Wado-Kai Video Gallery

Kata

 • Pinan Nidan
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Kushanku
 • Niahanchi
 • Seishan
 • Wanshu
 • Chinto
 • Rohai
 • Niseishi
 • Jitte

Kihon Kumite

 • Ippon me
 • Nihon me
 • Sanbon me
 • Yonhon me
 • Gohon me
 • Roppon me
 • Nanahon me
 • Happon me
 • Kyuhon me
 • Jyuppon me

Kihon No Tsuki

 • Naihanchi (zuki)
 • Junzuki, Kette Junzuki
 • Gyakuzuki, Kette Gyakuzuki
 • Junzuki No Tsukkomi, Kette Junzuki No Tsukkomi
 • Gyakuzuki No Tsukkomi, Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi Nagashizuki

Kihon No Keri

 • Mae geri
 • Mawashi geri
 • Sokuto geri
 • Ushiro geri